လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အပိုင္း ( ၇၈ )

“အဲ့ဒီ ၂၀၀၈ ထဲမွာပဲ တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြက ေျဖေလ်ာ့လို႔ရတဲ့ကိစၥေတြလည္းရွိတယ္။ တကယ့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္အဆင့္ထိ မေရာက္ေသာ္ျငားလည္းပဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ ေျဖေလ်ာ့ၿပီးသြားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔ရတယ္။ အ့ဲလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးတာမ်ိဳးေပါ့။ ဆိုလိုတာက တံတားအမည္ေပးတဲ့ကိစၥ၊ တံတားအမည္ ေပးတဲ့ကိစၥ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒမွာ အဲ့ေလာက္ထိ မေရးထားဘူး။ ဗမာက ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ ဗဟိုမွာ ဆံုးျဖတ္ရမလား ျပည္နယ္မွာ ဆံုးျဖတ္ရမလား အဲ့ေလာက္ထိ မေရးထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားခ်က္အရေတာ့ ဖက္ဒရယ္လို႔ေျပာရင္ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳး ဘယ္မွာ ဆံုးျဖတ္ရမလဲ၊ အဲ့လိုမ်ိဳးေတြ အဲ့ဒီအေတြးအေခၚနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေတြ ေပးလိုက္ရင္ ဒါဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ရဲ႕သေဘာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကလည္း တက္လာေစမယ္။ အခုက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈက ဆက္ရွိေနတယ္” ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္ဦး (ဒုတိယ ဥကၠဌ) မြန္ျပည္နယ္္လႊတ္ေတာ္