ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး မိန္႕ခြန္း (၁၁ – ၆ – ၂၀၁၈ )