ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၏ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု။ ( ၁၁ – ၆ – ၂၀၁၈ )