တိုင္းရင္းသား ဘာသးာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၄ – ၆ – ၂၀၁၈။