တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၈ – ၇ – ၂၀၁၈။