လိုုင္ဇာအနီးရွိ ဖြန္လြမ္ယန္ စစ္ေရွာင္စခန္းအတြင္း ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြား

မိုုးအဆက္မျပတ္ ျပင္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုုင္ဇာအနီးရွိ ဖြန္လြမ္ယန္ စစ္ေရွာင္စခန္းအတြင္း ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရတက္လာၿပီး ေရႀကီးလာတဲ့အတြက္ စစ္ေရွာင္စခန္းဒုုကၡသည္မ်ားအား ေရေဘးလြတ္ရာသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရသည္ဟုု သိရပါတယ္။ ဖြန္လြမ္ယန္ စစ္ေရွာင္စခန္းအနီးတြင္ ေဂ်ယန္႔စစ္ေရွာင္စခန္းပါတည္ရွိၿပီး အဆုုိပါေနရာေတြမွာ ေတာက္ ေလ်ွာက္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရေတြ တက္ေနတဲ့အတြက္ မိုုးဆက္ၿပီး ရြာသြန္းမွာကိုု စစ္ေရွာင္ေတြ စိုုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။