လားဟူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွင္းလင္း (ဓါတ္ပံု)

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ လားဟူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ယေန႕နံနက္ ၉  နာရီမွ စတင္၍ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။