တိုင္းရင္းသား ဘားသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၂ – ၈ – ၂၀၁၈။