တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၉ – ၈ – ၂၀၁၈ ။