ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳသည္NCA တြင္တန္႕ေနေၾကာင္းကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီKNPP မွ ေျပာ