ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေနသာ NCA-s EAO Summit အစည္းအေ၀း တတိယေန႕တြင္ ေျပာၾကားေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP           ဒုဥကၠဌ ၁ ဦးခိုင္စိုးႏုိင္ေအာင္ ၏ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း။ (၁၀-၉-၂၀၁၈)