တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲကို ယေန႕ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ စတင္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။ အစည္းအေ၀း တတိယေန႕တြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။          (၁၀-၉ -၂၀၁၈)