တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း NCA-s EAO Summit  စတုထၳေန႔ တြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံု ( ၁၁ – ၉ – ၂၀၁၈ )