ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေပၚ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္သည္ လံုး၀ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ တုန္႔ျပန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း                               သေဘာထားထုတ္ျပန္

KNPP Statement 2110218 01 KNPP Statement 2110218 02