တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၈ – ၁၀ – ၂၀၁၈။