ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ အစည္းအေ၀း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ KNPP ကို ဖိတ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္။

ႏိုုဝင္ဘာလ လဆန္းတြင္ က်င္းပမည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း အလုုပ္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသိုု႔ ေျမာက္ပိုုင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP တိုု႔အား အစိုုးရက ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟုု သိရသည္။

အဆိုုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဦးေဇာ္ေဌး လက္မွတ္ထိုုးၿပီးေတာ့ ဖိတ္စာဖိတ္ထားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ မူေဘာင္ျပင္ဖို႔၊ ဒါေၾကာင့္ မူေဘာင္အဆင့္မွာ ျပင္မယ္၊ ျပဳမယ္ တိုုင္ပင္မယ္ဆုုိရင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုုးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြလည္း ဖိတ္ၾကားဖိုု႔ သေဘာတူၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။” ဟုု ပအိုုဝ္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုုဌာနက ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ /ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO/KIA)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္(NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ(KNPP) တိုု႔ျဖစ္ၾကသည္။

သိုု႔ေသာ္လည္း အဆုုိပါအစည္းအေဝးသိုု႔ ဖိတ္ၾကားခံထားရသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ကိုု မသိရေသးဘူးဟုု “ဟိုုဘက္ကဘယ္လိုုအေၾကာင္းျပန္လည္းေတာ့ မသိေသးဘူး။ ဦးေဇာ္ေဌးက ဖိတ္တဲ့လူ၊ သူ႔ေမးမွသိမယ္။ မိတၱဴေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔လည္းေပးတယ္။ ဘယ္သူေတြ တက္မယ္ဆိုုတာ မသိေသးဘူး” ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆက္ေျပာသည္။

ဖိတ္ၾကားစာထဲတြင္ “ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC) အစုုအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕စီမွ အတြင္းေရးမွဴး (၅) ဦး အပါအဝင္ (၁၀) ဦးစီပါဝင္သည့္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္း အလုုပ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုုဌာနတြင္ ႏိုုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“သိုု႔ပါ၍ ေျမာက္ပိုုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔ ႏွင့္ KNPP မွ ကိုုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းအား ေစာလ်င္စြာ ျပန္ၾကားေပးႏိုုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္” ဟုု ဖိတ္ၾကားစာထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) မထိုးရေသးသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဗိုုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက “အဓိကေတာ့ framework မွာ အခက္အခဲေတြ၊ ေျပာခ်င္တဲ့ဟာေတြ ထည့္ခ်င္တဲ့ဟာ ေတြကိုု အႀကံေပးလိုု႔ရတာ ေပါ့ေနာ္။ ပါဝင္ပတ္သတ္လိုု႔ရတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာမွ သူတိုု႔အေနနဲ႔ ေရာက္လာၿပီ လမ္းေၾကာင္းပြင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ framework မကဘူး framework ထက္ပိုုတဲ့တျခားကိစၥလည္း ေျပာဆိုု ေဆြးေႏြးဖိုု႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း ပြင့္သြားတာေပါ့၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားတာေပါ့ ဒါကိုုဖြင့္ ေပးတဲ့သေဘာလည္း ပါပါလိမ့္မယ္” ဟုု ဆက္ေျပာသည္။

အဆုုိပါအစည္းေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP လားရိႈးဆက္ဆံေရးရံုုး တာဝန္ခံအား ဆက္သြယ္ရာ ကိုုယ္စားလွယ္လႊတ္မည္ မလႊတ္မည္ကိုု မသိရေသးေၾကာင္း ေအာက္တိုုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က သတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ရက္သိုု႔ ေျပာသည္။

ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ “မနက္ျဖန္ကိုု ဗဟိုုေကာ္မတီအစည္းအေဝးျပန္ေခၚထားတယ္။ အဲ့ဒီမွာမွ တရားဝင္ထုုတ္ျပန္မယ္ေပါ့ေလ” ဟုု အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ခူးပလူးရယ္က ေျပာသည္။

ဖိတ္ၾကားခံထားရသည့္ တျခားအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ /ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မ ေတာ္(KIO/KIA)၊ အမ်ိဳး သား ဒီမုုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္(NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)တိုု႔၏ သေဘာထားကိုု သိရွိႏိုုင္ရန္ သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ရက္မွ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။

အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခူးပလူးရယ္က “ေရွ႕ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့ေနာ္ တႏုုိင္ငံလံုုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကေတာ့ လက္မွတ္ထုုိးတဲ့လူေရာ မထိုုးတဲ့လူေရာ ဝိုုင္းၿပီးေတာ့ ညွိႏိႈင္းယူရမယ့္ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့ေလ။ အဲ့ဒီမွာမ်ား က်ေနာ္တုုိ႔ကိုုပါ တက္ဖိုု႔ဆုုိၿပီးေတာ့ ဖိတ္တာလား၊ သိုု႔မဟုုတ္ အပစ္ရပ္ ဒီလက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့ ဆယ္ဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုုလိုု႔ ပါလာတာလား သူတိုု႔ကလည္း ေရွ႕မတိုုးသာ ေနာက္မဆုုတ္သာ အေျခအေနျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အားလံုုးကိုုမ်ား ပါေစခ်င္တာလား အဲ့လိုုမ်ိဳးေတာ့ သံုုးသပ္မိပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

အဆုုိပါအစည္းအေဝးသိုု႔ ေျမာက္ပိုုင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ တအန္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ TNLA၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA တို႔အား ဖိတ္ၾကားထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎အဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕မွာ ေအာက္တိုုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုသြားမည္ျဖစ္သည္။

သံုုးရက္ၾကာက်င္းပမည့္ အဆိုုပါအစည္းအေဝးတြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စား လွယ္ ၁၀ ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္ဟုု သိရသည္။