ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက ပင္မျဖစ္ေသာ NCA အေကာင္ အထည္ေဖာ္မွဳ တြင္ မတူညီသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမွဳမ်ားေၾကာင့္ တစ္စို႕ေနမွဳ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းက ၃ နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ထိုေတြ႕ဆံုပြဲကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အဖြဲ႕က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာတာဒိုမူး ဦးေဆာင္၍ ဗုိလ္မူးႀကီး တူးတူးေလး၊ ပဒိုေစာဆဲေဂး ၊ ပဒိုေစာစတီ၊ ေနာ္အယ္သူဟဲ၊ တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မွ အၿငိမ္းစား ဒုဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေဇာ္ဦး ေခါင္းေဆာင္၍ ဦးေဇာ္ေဌး၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦး တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။