တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၉ – ၁၁ – ၂၀၁၈။