တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၅ – ၁၁ – ၂၀၁၈။