ေျမယာ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ရသည့္ ေျမမ်ား ဆံုးရံႈးမည္ကို စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား စိုးရိမ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၈) ေၾကာင့္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ႐ုိးရာဓေလ့လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လာခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူ (IDPs)မ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၈) ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳလ်က္ရွိသူမ်ား ၆ လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၏ ေျမေနရာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဆိုကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ က ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

“၂၀၁၁ ကေနတေက်ာ့ ျပန္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ စစ္ေရွာင္မွာ ေနေနရတယ္။ အခုက်ေနာ္တို႔ ေနရာေဒသမွာ က်ေနာ္တို႔ေနခြင့္မရွိဘူး။ လက္ရွိအခင္းအက်င္းမွာ စစ္ေရွာင္ေတြရဲ႕ ေနရာေဒသ တခ်ဳိ႕မွာ တ႐ုတ္တစ္းသွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္တာဝင္လာတယ္။ တျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ဝင္လာတာေတြရွိေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဒီလိုဥပေဒျပန္ေပၚလာေတာ့ အဲကုမၸဏီေတြ အာဏာရွိတဲ့သူေတြအနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြရဲ႕ ေနရာမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ယူလိုက္မွာ က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြ ျပန္စရာေနရာမရွိ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ ပါတယ္” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက စစ္ေဘးေရွာင္ ဦးတူးနန္ က ေျပာသည္။

စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ၎တို႔ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ားကိုု စြန္႔ခြာၿပီး စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမသည္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား မဟုတ္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“က်မတို႔ေျမေတြ ဒီအတိုင္းပဲ ထားခဲ့ရတယ္၊ က်မတို႔ရြာမွာဆိုရင္ စစ္တပ္ေတြက တပ္ေတြတည္ၿပီးေတာ့မွ ေန ေနၾကတယ္။ က်မတို႔က စိုးရိမ္တာေပါ့၊ ဒီလိုမ်ဳိးဥပေဒေတြ ထြက္လာေတာ့ က်မတို႔က စစ္ေရွာင္မွာပဲ ေနေန ၾကတယ္၊ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ဆိုတာကလည္း သြားလို႔မရဘူး၊ က်မတို႔ေျမအတြက္ က်မတို႔ စိုးရိမ္တယ္ အရမ္းစိုးရိမ္ ေနတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ စစ္ေဘးတိန္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒၚလရွီးေခါန္က ေျပာသည္။

ေအာက္တုုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည့္ အဆိုုပါ နည္းဥပေဒေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အျပင္ အျခားေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ မိရိုုးဖလာ ပိုုင္ဆုုိင္ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာမ်ား ဆံုုးရံႈးသြားႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုု႔အျပင္ ၎တိုု႔အေနျဖင့္ နည္းဥပေဒပါအတုုိင္း ေျမယာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားေရးကလည္း လက္ရွိအေျခ အေနအရ နယ္ေျမ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မျဖစ္ႏုုိင္ေသးဘူး ဟုု ေျပာသည္။

အဆိုုပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူ IDPs မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ေဘးေရွာင္ ဦးတူးနန္ က ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြမွာ အဲဒီေျမေတြပဲရွိေတာ့တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ျပည္တြင္း စစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ က်ေနာ္တို႔ ရြာကိုျပန္ခ်င္တယ္ေပါ့။ အဲလိုျပန္တဲ့အခါမွာ ဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အသက္ရွင္ေနရတဲ့အခါမွာ အခု ဒီဥပေဒက က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ေျမယာေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ မယ့္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံေနရတဲ့ လူသားေတြျဖစ္သလို အခု ဒီဥပေဒေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ IDPs ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ထပ္မံခ်ဳိး ေဖာက္ ေနသလို က်ေနာ္တို႔ ခံစားရတယ္” ဟု ဦးတူးနန္ က ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားထားခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ကိုလည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၈) တြင္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကို ၆ လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။