တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၉ – ၁၂ – ၂၀၁၈ ။