မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲဟု မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာထားသည္။

မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ “ဘာမ်ားေျပာင္းလဲေနလို႔လဲ” အမည္ေပးထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရလာသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံ ေသာ NLD ပါတီ အာဏာရလာသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပံုစံမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲဟု ေျပာထားသည္။

“စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈက ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္၊ အမ်ားဆံုးကေတာ့ လယ္ယာေျမျပႆနာ၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက သက္ငယ္မုဒိန္းကိစၥ၊ ေနာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ က်ဳိက္မေရာနဲ႔ ေရး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း Program Coordinator မင္းဗညားအက္ဗြန္ က ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕ နယ္အနက္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားသည့္ ေပါင္၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ က်ဳိက္မေရာ၊ မုဒံု၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေကြ်းရြာေပါင္း ၃၄ ရြာရွိ လူဦးေရ ၅၆၃ ဦးတို႔ကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား လက္လြတ္စပယ္ ထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားလာေနသည္ ဟု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ရွာေဖြရာတြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကအတိုင္း ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္ဟုု အဆိုုပါအစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားသည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲျဖင့္ အာဏာရလာသည့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို တားဆီးေပးႏိုင္သည့္ မွ်တတိက်သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းေပးႏိုင္ရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

၎အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ကိုလိုနီလက္ထက္ကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆယ္ပ်ယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၆၄ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ခံရမႈအေျခအေနအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တတ္သိနားလည္မႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအေျခအေနကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။