“မြန္ပါတီ” အမည္ ေရြးေကာ္ ခြင့္မျပဳ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သေဘာမတူသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားသေဘာထားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ “မြန္ပါတီ” အစား၊ “မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ” အမည္ျဖင့္သာ တရားဝင္မွတ္ပံုုတင္သြားမည္ဟုု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

“မြန္ပါတီ” အမည္အစား အျခားအမည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေခၚေတြ႕ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ေျပာင္းလဲမွတ္ပံုုတင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု မြန္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

မြန္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ပါတီေပါင္းစည္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပထားခဲ့ကာ ပါတီအမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုု ေခၚယူေတြ႕ ဆံုုကာ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မြန္ပါတီ” အမည္သည္ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ အျခားသူတို႔မွ ေနာက္ထပ္ပါတီတည္ေထာင္မည္ဆိုပါက မြန္ကိုကိုယ္စားမျပဳသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟုုဆိုၿပီး ယင္းအမည္အစား အျခားအမည္သစ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုု ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

“မြန္ပါတီအမည္ကို ခြင့္ျပဳလုိက္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ လူငယ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားအဖဲြ႔အစည္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီတည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ မြန္တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပါတီမဟုတ္ဘူး ျဖစ္သြားမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္တယ္၊ အမည္ေျပာင္းေပးဖုိ႔ ေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆုိတာပါ” ဟု ပါတီ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏုိင္စံတင္ က ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ မြန္ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ “မြန္ပါတီ” အမည္အစား မြန္ျပည္သူတို႔ကသာ ဒုတိယေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္ “မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ” အမည္ျဖင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္သြားမည္ဟု ႏိုင္စံတင္က ဆက္ေျပာသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ၃ ပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပါတီကို “မြန္ပါတီ” (Mon Party) ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ပါတီအမည္သစ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ က မြန္ျပည္သူတို႔အား တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ “မြန္ပါတီ” ကို ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၀ ဦးႏွင့္ မြန္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦးတို႔ျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၄၀ ဦး၊ ၎တို႔ထဲမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅၉ ဦး၊ ဥကၠဌအဖြဲ႕ ၄ ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ၆ ဦးတို႔ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

မြန္ပါတီအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားသည္။