၄ လၾကာ အပစ္ရပ္ထားမည္ဟု တပ္မေတာ္ ေၾကညာ

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္။

အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ မထိုုးရေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႈႏိုုင္းရန္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လွပ္ရွားမႈမ်းကို တပ္ေတာ္က ဧၿပီလကုန္အထိ ရပ္ဆိုုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုုက္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမအလိုက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းေပးထားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ (ယေန႔) ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စစ္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းေပးပါမည္”

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတိုု႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုုစဥ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ MNTJP ကိုးကန္႔၊ PSLF တအန္း (ပေလာင္)၊ ULA ရကၡိဳင္ အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔တို႔က စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဦးစြာရပ္တန္႔ၿပီး စစ္ေရးနည္းလမ္းမွအပ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါသည္” ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္လႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ကာလအတြင္း စစ္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းဗဟိုဌာနႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ဦးစီးသည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) မွ အရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ တိုင္းမွဴးမ်ားပါ၀င္ေသာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ေျပာသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္နည္းတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ (၆) ရပ္အနက္မွ အခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖစ္သည့္ (၁) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ (၃) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ (၄) ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။

အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အပစ္ရပ္ ၁၀ ဖြဲ႔ႏွင့္လည္း NCA သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ဆက္လည္ေဆြး ေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၃ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ၂၀၂၀ တြင္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔လက္သို႔ အေရာက္အပ္ႏွင္းမည္ဟု ကတိျပဳ ထားသည့္အတိုင္း လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္းေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။