ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံု (14/1/2019)