တိုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၀ – ၁ – ၂၀၁၉ ။

တစ္ဆိုု႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တိုးတက္မႈရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႕ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ဖို႕အတြက္ နည္းလမ္းသစ္ ရွာေဖြႏိုင္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပက ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ စုစည္းကာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္က စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေတြစာသင္ယူတာမပ်က္ရေလေအာင္ႏိုုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ကူညီမႈနဲ႔စာသင္ၾကားေပးေနရပါတယ္။