၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာထားမ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ NLD အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေဆြးေႏြးေန မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္သည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာသည့္ တုုိင္ရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္ က သမၼတရံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္း တို႕၏ သေဘာထား အျမင္ေတြက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ၊ သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္ အဖြဲ႕မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။