UNODC စြပ္စြဲခ်က္ကို KIO ပယ္ခ်၊

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး UNODC ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုုက္ပ်ဳိးမႈ တိုးမ်ားလာေနသည္ဆိုုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို KIO အဖြ႔ဲက ျငင္းဆိုလိုုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းရသည္ကိုုလည္း KIO ၏ အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေမးခြန္းထုုတ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ UNODC က “Myanmar Opium Survey 2018” အမည္ ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIO/KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တိုးမ်ားလာေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIO က ေျပာသည္။

“UNODC က က်ေနာ္တုိ႔ KIA ကို ဘိန္းစိုက္တယ္ဆိုၿပီးမွ စြပ္စြဲထားတာ ပုတ္ခတ္ထားတာ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ KIA/KIO ကေတာ့ ဘိန္းစိုက္တာ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို မဟုတ္မမွန္ပဲနဲ႔ အေျခအျမစ္ မရွိပဲနဲ႔ အဲဒီစစ္တမ္း ေတြအေပၚမွာေပါ့ေနာ က်ေနာ္တုိ႔ကို ပုတ္ခတ္တာေတြ နာမည္ပ်က္ေအာင္လုပ္တာေပါ့ေနာ။ reject letter ေပါ့ open letter (အိတ္ဖြင့္ေပးစာ) ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO/KIA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ေျပာသည္။

UNODC ၏ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေလွ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၃% အထိေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ဘိန္းဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးေနမႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အျမင့္ ဆံုး ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ သို႔မဟုတ္ စိုးမိုးမႈ ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ ၆ ေျမပံုအမွတ္ ၁ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ မွ ေမ လ ၂၀၁၈ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ – ၁၀၁၈ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏ ညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံုတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္တြင္တည္ရွိသည့္ ဆဒံုးေဒသႏွင့္ တႏိုင္းေဒသကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏ အျမင့္ဆံုးေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၇ ေျမပံု အမွတ္ ၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ KIA လႈပ္ရွားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား BGF မ်ား အေျခစိုက္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KIO/KIA က “သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ ဘိန္းစိုက္တဲ့နယ္ေျမ ဘိန္းစိုက္တဲ့ေဒသဟာ က်ေနာ္တုိ႔ KIO အုပ္ခ်ဳပ္ေဒသမဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ေျပာလိုပါတယ္။ သူတို႔ ညႊန္းထားတဲ့ေျမပံုမွာလည္း မွားယြင္းေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီသူတုိ႔ ေျပာေနတဲ့ ဒီဆဒံုးေဒသေတြက က်ေနာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါက အစိုးရ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ BGF ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တႏိုင္းမွာလည္းပဲ KIA အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမလို႔ သူတို႔ေရးထားတယ္။ အမွန္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အဲဒီမွာလည္း မဟုတ္ ဘူး။ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းေတြ ေနာက္ျပည္သူ႔ စစ္ေတြရဲ႕ တပ္စခန္းေတြ ေနရာတစ္၀ိုက္ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ေျပာသည္။

UNODC အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ မရွိပဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာကုိယူကာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခု အစီရင္ခံစာကို ပူးတြဲေရးသားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္မွ တာဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ဟုသာ ယူဆေၾကာင္း KIO/KIA က ေျပာသည္။

“သူတို႔ေရးတဲ့ သူတို႔တင္ျပတဲ့ စစ္တမ္းေတြကေတာ့ သူတို႔ ေကာက္တာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ယူၿပီးမွ အခုလိုမ်ိဳး မဟုတ္မမွန္တဲ့ စစ္တမ္းေတြ ထုတ္ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္က ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ ( Drugs Eradication Committee ) စတင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု KIO/KIA က ေျပာသည္။