အစီရင္ခံစာအေပၚအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႔၏ တုုန္႔ျပန္ခ်က္အေပၚ UNODC ေၾကညာခ်က္ထုတ္

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး UNODC ၏ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း ဘိန္းစိုက္ ပ်ိဳးမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း” အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KIO/KIA အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕က တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလာသည့္အေပၚ UNODC က တုုန္႔ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ယမန္ေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔)က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ” မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ မရည္ရြယ္ပဲ ၿဂိဳလ္ထုနည္းပညာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္” ဟု UNODC က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ UNODC က “Myanmar Opium Survey 2018” အမည္ ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIO/KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တိုးမ်ားလာေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KIO/KIA က UNODC ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၎ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔လိုက္သည့္ ေနာက္ပိုင္း UNODC က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ကာ တုန္႔ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ UNODC ၏ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေလွ်ာ့ က်ခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၃% အထိေလ်ာ့က်ခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဘိန္းဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးေနမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အ တြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အျမင့္ဆံုး ေနရာမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေနသည့္ ေဒသတြင္ ျဖစ္သည္ဟု UNODC ၏ ညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ ၆ ေျမပံုအမွတ္ ၁ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ မွ ေမ လ ၂၀၁၈ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ – ၁၀၁၈ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏ ညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံုတြင္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဖက္တြင္တည္ရွိသည့္ ဆဒံုးေဒသႏွင့္ တႏိုင္းေဒသကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပမာဏ အျမင့္ဆံုး ေဒသ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၇ ေျမပံု အမွတ္ ၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ KIA လႈပ္ရွားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား BGF မ်ား အေျခစိုက္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO အေနျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ ( Drugs Eradication Committee ) စတင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ဟု KIO/KIA က သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္အား ေျပာသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံထဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ဘိန္းအမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေနၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ထဲမွာလည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိေနသည္။