ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕စတင္က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST အထူးအစည္းအေ၀း တြင္ ေျပာဆိုသည့္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး ၏ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း။ ၅ – ၃ – ၂၀၁၉ ။