တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ PPST ၀၃/၂၀၁၉ အစည္းအေ၀းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။
 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔။