စစ္ေဘးေရွာင္အခ်ဳိ႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ အိမ္မ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ အခက္ေတြ႔

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္။

မူရင္းေနအိမ္မ်ား မရွိေတာ့သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းမွ ေနရပ္ရင္း ျပန္မည့္ ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႔ အခက္ ေတြ႔ေနရသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္လံုု (KBC) စစ္ေရွာင္စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ဧၿပီလ တတိယအပတ္အတြင္း ေနရပ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အိမ္ေျခတစ္ရာေက်ာ္ခန္႔မွာ တုုိက္ပြဲအတြင္း ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စစ္ေရွာင္ စခန္း လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးဖန္လာက ေျပာသည္။

“ရြာမွာ အိမ္မရွိေတာ့တဲ့လူေတြအရမ္းမ်ားေနတယ္။ အိမ္မရွိဘူးဆိုုတာက ပ်က္ဆီးကုုန္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္အခုုက အိမ္ရွိေနတဲ့လူေတြအရင္ ျပန္ဖုုိ႔စီစဥ္ထားတယ္။ အခုုက ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ျပန္ဖိုု႔စီစဥ္ထားတာပါ။” ဟု ဦးဖန္လာက ေျပာသည္။ “အိမ္ေထာင္စုု ၄၀ ေက်ာ္က အိမ္လံုုးဝမရွိေတာ့ဘူး။ ယန္႔ဝူးနဲ႔ ကေတာ့ေကာင္ရြာကေလ။ တစ္ရာေက်ာ္ျပန္ဖုုိ႔စီစဥ္ထားတာက ေန ေလးဆယ္ေက်ာ္မရွိေတာ့ဘူး။ က်န္းကားနဲ႔ ေမာ္ေဆြရြာကဆိုုရင္ အိမ္ေတြ တစ္လံုုးမွမရွိေတာ့ဘူး။” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

အိမ္မ်ား မပ်က္စီးပဲ က်န္ရစ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၄၀ ေက်ာ္မွာ ယခုလ ၂၂ ရက္တြင္ ျပန္ၾကမည္ဟု ေျပာသည္။

အိမ္ေထာင္စုု ၁၁၄ စုုက ေနရပ္ျပန္ရန္စာရင္းေပးသြင္းထားရမွ အိမ္ေထာင္စုု ၄၀ သည္ ပထမအသုုတ္အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး သက္ဆုုိင္ရာ အစိုုးရထံလည္း စာရင္းေပးပိုု႔ထားၿပီ ဟုု ဦးဖန္လာ က ေျပာသည္။

ပန္လံုု (KBC) စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ကေတာ့ေကာင္၊ ယန္ဝူး၊ ေမာ္ေဆြ၊ ဒိန္ဂါႏွင့္ က်န္းကား စသည့္ ေက်းရြာ (၅) မွ စစ္ေဘးေရွာင္ ၅၄၃ ဦးေနထုုိင္လ်က္ရွိသည္။ ေက်းရြာ ၅ ရြာမွ ၄ ရြာက အိမ္ေထာင္စုု တစ္ရာေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုုိင္ေရး စာရင္းေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ ေဒၚကိုုင္လြမ့္က “က်မတိုု႔က အိမ္ျပန္ခ်င္တာေပါ့ေနာ္၊ စာရင္းေတာ့ေပးထားတယ္။ တုုိက္ပြဲကလည္း ျပန္ျဖစ္မွာကိုု စိတ္ပူတာေလ။ တေလာက အိမ္ျပန္ၾကည့္တုုန္းကဆိုုရင္ စစ္သားေတြ ရွိေနေသးတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ထဲက ပစၥည္းေတြအားလံုုးမရွိေတာ့ဘူး။ ဓားေတြ၊ ပလိုုင္းေတြ အကုုန္ယူသြားၿပီ။ အိမ္ကလည္း ပ်က္ေနၿပီ” ဟုု ေျပာသည္။

အစိုးရက ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုုင္း ဥပေဒအျပင္ ေဒသတြင္း လုုပ္ေဆာင္မယ့္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းေဖာက္လုုပ္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ား ဆံုးရႈံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ယခုုကဲ့သိုု႔ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္အခ်ဳိ႔က ေျပာသည္။

ပန္လံုု (KBC) စစ္ေရွာင္စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား လံုုၿခံဳစြာေနရပ္ျပန္လည္ေနထုုိင္ႏုုိ္င္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အစိုုးရ၊ ဌာနဆုုိင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု အကူအညီေပးဖိုု႔ ေတာင္းဆိုုထားသည္ဟုု စခန္းတာဝန္ခံမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ေၾကညာထားသည့္ အပစ္ရပ္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေနရပ္ျပန္ ႏုုိင္ေရး စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

အစိုုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ စစ္တုုိင္း (၅) ခုုတြင္ ေလးလၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားၿပီး စစ္ ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု ေျပာဆိုုထားေသာ္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုုိင္ေရး မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မည္သည့္အာဏာပိုုင္ကမွ အာမခံခ်က္မေပးသလိုု ေျမျမွဳပ္မိုုင္းျပႆနာမ်ား၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ နယ္ေျမအတြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ အျခားစားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိေနသည္ဟုု စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ပန္လံုုစစ္ေရွာင္ စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ အစိုုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIO) တိုု႔ အၾကား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး လာၾကရျခင္းျဖစ္ သည္။

ပန္လံုုစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုုိင္ႏိုု္င္ေရး ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္းကစတင္၍ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။