၀ ကိုုယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ မျဖစ္မခ်င္း လက္ရွိ အေနအထားကို ဆက္ထိန္းသြားမည္ဟု UWSP ေျပာ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္။

“ဝ” တိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရာသက္ပန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုု ယေန႔ (ဧၿပီလ ၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ “ဝ” ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ UWSA/UWSP က ေျပာသည္။

ႏွစ္သံုုးဆယ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ဝ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ေရာက္ေအာင္ က်ေနာ္တိုု႔မွ ရာသက္ပန္ႀကိဳးစားအား ထုုတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္ပါႏုုိင္ငံေရးေတာင္းဆိုုမႈ အေကာင္အထည္မေပၚခင္ ကာလတြင္ က်ေနာ္တိုု႔သည္ လက္တစ္ဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမုုိကေရစီ အလံကိုု လႊင့္ထူၿပီး၊ အျခားလက္တစ္ဖက္ျဖင့္ မိမိကိုုယ္ကိုု ကာကြယ္ေရး အလံကိုု လႊင့္ထူကာ လက္ရွိအေနအထားအေျခအေနကိုု ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းသြားၾကမည္” ဟုု ေျပာသည္။

UWSP/UWSA အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားသည္ ၎တိုု႔၏ ပန္းတိုုင္မဟုုတ္ေသးေၾကာင္း ပန္းတိုုင္ေရာက္ သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တန္းတူညီမ်ွေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးတိုု႔ ျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

ထုုိ႔အျပင္ “ဝ” ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ခဲြထုုတ္လိုု႔မရသည့္ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊ ခြဲမ ထြက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး မေတာင္းဆိုုေရးတိုု႔ကိုု ေလးေလးနက္နက္ သစၥာကတိျပဳခဲ့သည္ဟုု အဆိုုပါ မိန္႔ခြန္း တြင္ ပါရွိသည္။

“ဝ” ျပည္နယ္ရွိ လူထုုတရပ္လံုုး ႀကီးပြားေတာင့္တင္းခိုုင္မာၿပီး၊ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေသာ ျပည္နယ္သစ္ဆီသိုု႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ၾကရန္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းမွ “ဝ” လူထုုအား တိုုက္တြန္းႏိုုးေဆာ္ထားသည္။

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားသိုု႔ ႏုုိင္ငံေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကလည္း သဝဏ္လႊာေပး ပိုု႔ခဲ့ၿပီး UWSA အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တိုုက္တြန္းေျပာဆိုုထားသည္။

ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္၏ သဝဏ္လႊာကိုု အလုုပ္သမားနဲ႔လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အဆုုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခမ္းအနားသိုု႔ တရုုတ္ႏုုိ္င္ငံမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အထူးကိုုယ္စား လွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ္ရွန္းလည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔အျပင္အစိုုးရကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုုးအဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC မွထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုုင္ငံေရးေလ့လာသံုုးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုုးက “အဓိကေတာ့ ထူေထာင္ဆဲ ‘ဝ’ ျပည္နယ္လိုု႔ သံုုးတယ္ဗ်။ ကပြဲေတြမွာေရာ ဒီပြဲတေလ်ွာက္မွာေပါ့၊ ဒီပြဲကိုု အားလံုုးကိုု ဖိတ္လိုုက္တာက ‘ဝ’ ျပည္နယ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ႏုုိင္တဲ့ သူတိုု႔မွာ လုုပ္ႏုုိင္စြမ္းရွိၿပီဆိုုတာ ေဖာ္ျပခ်င္တာျဖစ္တယ္။ အခုုက သူတိုု႔မွာ သတၳဳတြင္းေတြရွိတယ္၊ ေရႊထြက္တယ္၊ ရာဘာၿခံေတြ ဧကသိန္းနဲ႔ ခ်ီရွိတယ္၊ သယံဇာတေတြထြက္တယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုုရွိတယ္၊ ဒါေတြကိုု ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။” ဟု ေျပာသည္။

“သူတိုု႔ အေနနဲ႔ သူတိုု႔ေဒသကိုု ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာင္းလဲႏုုိင္ၿပီဆုုိတာကိုု ျပတာ၊ ႏုုိင္ငံျခား သံတမန္ေတြေရာ၊ ႏုုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြေရာကိုု ဖိတ္ၿပီးျပတယ္၊ ပိတ္တာကေတာ့ အစိုုးရက ပိတ္လုုိက္လုုိ႔သာ လာလိုု႔မရတာကိုုး။ ဒီလိုုခ်ျပခ်င္တာက သူတိုု႔ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ဆိုုတဲ့အဆင့္အတန္းကိုု လိုုခ်င္လိုု႔ ႀကိဳးစားေနတာဆိုုကိုု ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္တယ္”ဟုု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ကလည္း အခမ္းအနားသိုု႔ သဝဏ္လႊာေပးပိုု႔ခဲ့ၿပီး “ဝ” ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစလိုုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပိုု႔ခဲ့သည္။

“ဝ” ေဒသည္အစိုုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ပစ္ခိုုက္တုုိက္ခိုုက္မ်ားမရွိေသာေဒသတစ္ခုုျဖစ္ၿပီးသီးသန္႔ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ိဳးကိုုရရွိထားသည့္ေဒသတစ္ခုုျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ခုုႏွစ္ကဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းတပ္တြင္းပုုန္ကန္မႈမ်ားျဖစ္ကာဧၿပီလ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ခြဲထြက္ ကာUWSA ကိုုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္အင္အားသံုုးေသာင္းခြဲခန္႔ရွိၿပီးတိုုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုုးလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားသိုု႔ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။