“၀” အေျခအေနသည္ အျခားတိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အားက်ဖြယ္ျဖစ္ေန

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္။

“ဝ”ေဒသ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေနသည့္ အေျခအေနသည္ တိုုင္းရင္းသားတိုုင္းအားက်ႏုုိင္ေလာက္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည့္အတြက္အျခား တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လက္နက္ကိုုင္အင္အားေတာင့္တင္းမွရမည္ဆိုုသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာမည္ကိုု စိုုးရိမ္သည္ဟုု ႏုုိင္ငံေရးေလ့လာ သံုုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ “ဝ” ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ NMSP ဒုု-ဥကၠဌ ႏိုုင္ဟံသာက “ ‘ဝ’ မွာ သူတုုိ႔ရထား တဲ့ အခြင့္အေရးက ၾကည့္ရတာ ဖက္ဒရယ္ ထက္ေတာင္ ပိုုတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း အဆင့္မ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ တျခားအဖြဲ႕ေတြကလည္း ဒီလိုု အေျခအေနမ်ိဳးကိုု ေတာင္းခ်င္တာေပါ့ေလ။ တဖက္က အစိုုးရအေနနဲ႔ေပါ့ ေနာ္ အဖြဲ႕အစည္းတိုုင္းကိုု တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ိဳးေပးရင္ ‘ဝ’ ကိုု ဒီလိုုေပးရင္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းကိုုလည္း ေပးရမယ္ဆုုိတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ိဳးလည္း ဒါကေတာ့ ရွိတယ္ေလ။” ဟု ေျပာသည္။

 “အားႀကီးလိုု႔အခြင့္အေရးပိုုေပးတယ္၊ အားငယ္လိုု႔ အခြင့္အေရးမေပးဘူးဆိုုရင္ လူေတြက မေက်နပ္ၾကေတာ့ဘူးေလ၊ မေက်နပ္ေတာ့ အားပိုုေမြးရမယ္ဆုုိရင္ သေဘာကေတာ့ စစ္အင္အားကိုုပဲ တိုုးခ်ဲ႕ ရမယ္ဆုုိတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ အေတြးအေခၚေတြက ဝင္လာရင္ က်ေနာ္တုုိ႔ ႏုုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥက တစ္စိုု႔သြားႏုုိင္တယ္၊ ခက္ခဲသြားႏိုုင္တယ္” ဟုု ႏိုုင္ဟံသာက ဆက္ေျပာသည္။

“ဝ” ေဒသ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ အျခားေသာ မည္သည့္ တုုိင္းရင္းသားမွ မရရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုုးေသာ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔ ကိုုယ္ပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခြင့္ရရွိေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုု အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိ “ဝ” ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး ေလ့ လာသုုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုုးက “ဘာပဲေျပာေျပာ၂၄နာရီမီးရတယ္၊တယ္လီဖုုန္းလိုုင္းေတြတေလ်ွာက္ လံုုးရတယ္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုုလည္းဒီေဒသနဲ႔မုုိင္းလားေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ကားလမ္းေတြကရွမ္းျပည္နယ္မွာအေကာင္းဆံုုးကားလမ္းေတြပဲ။သူတိုု႔ဟာသူတိုု႔ေဖာက္ထားႏိုုင္တယ္။ဒီလိုုအေနအထားမ်ိဳး မွာကိုုယ့္တုုိင္းကိုုယ့္ေဒသကိုုယ့္လူမ်ိဳးရွိတယ္။ဒီနယ္ေျမမွာကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတယ္။ဒီေဒသကထြက္တ့ဲသယံဇာတေတြကိုုေကာင္းေကာင္းအသံုုးခ်ႏုုိင္တာေဒသကိုုေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေအာင္လုုပ္ႏုုိင္တာ၊က်န္တဲ့ တုုိင္းရင္းသားေတြကငါတုုိ႔လည္းပဲငါတုုိ႔ေဒသကိုုအဲ့လိုုအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရင္ေကာင္းမွာပဲဆိုုတဲ့အေတြးကေတာ့ေသခ်ာေပါက္ဝင္မွာပဲ။အဲ့ေတာ့ဒါကေတာ့AA ကဗိုုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏုုိင္ေျပာတဲ့ပံုုစံမ်ိဳးကြန္ဖက္ဒရိတ္ လိုုခ်င္တယ္ဆိုုတာဒါကိုုဆိုုလိုုၾကတာဟုု ေျပာသည္။

“ဝ” ျပည္ေဒသသည္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္လယ္ယာ၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕ ျပအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတိုု႔ကိုု စနစ္တက် လုုပ္ေဆာင္ထား ႏုုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟုု UWSP/UWSA က ေျပာသည္။

ထုုိ႔အျပင္ “ဝ” ျပည္နယ္အတြက္ အေျခခံဥပေဒကိုု ေရးဆြဲျပဌာန္းႏုုိင္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ ျပည္ပႏွင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီဟုု ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္႔တြင္ UWSA စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူခ်န္းက ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

UWSP/UWSA “ဝ” ေဒသကဲ့သိုု႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲပိုုင္ခြင့္၊ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးလိုုက္မည္ဆုုိပါက ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္းသြားႏိုုင္ၿပီး၊ အျခားေသာ တိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားလည္း “ဝ” ေဒသကဲ့သိုု႔ တိုုးတက္လာ ႏိုုင္မည္ဟုု ႏိုုင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တုုိင္းရင္းသားအားလံုုးကိုု တန္းတူအခြင့္အေရးေပးဖိုု႔လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္တိုုင္းတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင္ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား အေလးမထားပဲ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကိုုသာ ကိုုင္ဆြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

 ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ ဗိုုလ္မွဴးႀကီးေဆာ္လမြန္ကလည္း“ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ခ်င္းျပည္နယ္က အဆင္းရဲ ဆံုုး၊ ဒီ ‘ဝ’ ေဒသေတြလည္း ၈၀-၈၂ တုုန္းက က်ေနာ္ ဒီဘက္မွာ ေနခ့ဲဘူးတယ္။ အဲ့တုုန္းက ဒီေလာက္မဟုုတ္ ေသးဘူး။ အခုုသူတိုု႔က သူတိုု႔ဟာသူတိုု႔ ႀကိဳးစားလိုု႔ ဒီအစိုုးရေတြကလည္း ကူညီမႈနဲ႔ ဒီလိုုႀကီး ျဖစ္လာတာ။ အဲ့ဒါေတြ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တိုု႔ ခ်င္းေတြလည္းရပါတယ္။ ဘယ္တိုုင္းရင္းသားမဆိုု ရပါတယ္။ ကိုုယ့္ဟာကိုုယ္ဖန္တီးလိုု႔ရတဲ့ အခ်ိန္ပါ၊ ဒီကမၻာႀကီးကလည္း အကုုန္လံုုးပြင့္လင္းလာၿပီ။ အဲ့အေပၚမွာ စိတ္ခ်ပါ၊ အားလံုုးကိုုယ့္လူမ်ိဳးစုု ကိုုယ့္မ်ိဳးႏြယ္စုု ကိုုယ့္ရဲ႕ ဘာသာေရး ကိုုယ့္ရဲ႕ ေဒသေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖိုု႔အတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ တုုိင္းရင္းသားေတြ အကနုု္လံုုး လုုပ္ႏုုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

တိုုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေတာင္းဆိုုလာသည့္ ကိုုယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူေရးတိုု႔အတြက္ “ဝ” ၏ အေျခအေနမ်ားအား ပံုုဥပမာယူကာ လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းေရး ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းလာႏုုိင္သည္ဟုု ဦးေမာင္ေမာင္စိုုးက သံုုးသပ္သည္။

“အဲ့ေတာ့ဒီမွာကေတာ့ဒါကိုုလိုုခ်င္ရင္လက္နက္ကိုုင္မွရမယ္ဆိုုတဲ့အေတြးမ်ိဳးဘက္ကိုုေရာက္သြားမွာကိုုက်ေနာ္တိုု႔ကပိုုစိုုးရိမ္ပါတယ္။တကယ္တမ္းလိုုအပ္တာကေတာ့အေျခခံဥပေဒမွာတိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့တန္းတူေရးျပႆနာ၊ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပႆနာ၊ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့က်ေနာ္တုုိ႔အေလးအနက္စဥ္းစားၿပီးေတာ့ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့စဥ္းစားသြားမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ဒီအၾကပ္အတည္းကိုုေက်ာ္လႊားႏုုိင္မယ္လိုု႔ထင္ပါတယ္။

 UWSA သည္ တုုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုုင္မ်ားထဲတြင္ အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုုးျဖစ္ၿပီး စစ္အင္အား သံုုးေသာင္းခြဲခန္႔ရွိသည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခမ္းအနားတြင္ စစ္ေရးျပအခန္းအနားပါဝင္ၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ ေဝဟင္ပစ္ဒံုုးက်ည္မ်ား၊ လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္ သမားမ်ား၊ အေျမာက္တပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ားျဖင့္ “ဝ” တပ္သား ၈၀၀၀ နီးပါးခန္႔က စစ္ေရးျပခဲ့ၾက သည္။

‘ဝ’ ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ ပန္ဆန္း (ေခၚ) ပန္ခမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ (ယေန႔)တြင္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) သည္ ၁၉၈၉  ခုုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ခြဲထြက္ကာ အစိုုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။