“ဝ” ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားမွ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မွဳ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား