တိုင္းရင္းသား ဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၁၉ – ၄ – ၂၀၁၉ ။