“ဝ” တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသကိုု ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖိုု႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လိုု႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ UWSA/UWSP က ေျပာပါတယ္။