အေရးႀကံဳလာရင္ ‘ဝ’ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုးဟာ ‘ဝ’ ေဒသတစ္ခုုလံုုးကိုု ကာကြယ္ဖုိ႕ အားလံုုး ‘ဝ’ စစ္သားေတြျဖစ္တယ္လို႕ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ UWSP ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း က ေျပာတာကိုု ဦးအားျမင့္က ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။