“ဝ”တိုုင္းရင္းသားေတြကို ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႕ UWSA “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့အေပၚ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဘယ္လိုျမင္ၾကပါသလဲ။