တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၆ – ၄ – ၂၀၁၉။

အေရးႀကံဳလာရင္ ‘ဝ’ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုုးဟာ ‘ဝ’ ေဒသတစ္ခုုလံုုးကိုု ကာကြယ္ဖုိ႔ အားလံုုး ‘ဝ’ စစ္သားေတြျဖစ္တယ္လို႕ UWSP ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္း က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္အတြက္ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးရရွိဖို႔ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔မွာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဝ”တိုုင္းရင္းသားေတြကို ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႕ UWSA “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့အေပၚ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဘယ္လိုျမင္ၾကပါသလဲ။