တုတၳအႀကိမ္ေျမာက္NCA-S EAO ထိပ္သီးညီလာခံ ဒုတိယေန႕ (ဓါတ္ပံု) 

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႕ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား