မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွားပါးမႈ ေျဖရွင္းေရး ဘတ္ဂ်တ္ ပိုမိုုသံုုးစြဲ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ား ေရရရွိေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ပုုိမိုသံုုးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

“အရင္မႏွစ္ကနဲ႔စာရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈျပႆနာကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္အစိုးရက ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁၁,၀၀၀ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသေရရရွိေရး ရံပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ခြဲေဝခ်ထား ေငြက်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁,၀၀၀ ကို ျပည္နယ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရဖူလုံစြာရရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရက သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၀၀၀ မွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ ေသာက္ေရ သံုးေရမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုု ေျပာသည္။

ထိုုၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာက ေရသယ္ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရရွားပါးသည့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတို႔တြင္ စက္ေရတြင္း မ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေရစုကန္မ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရရွိေရးအတြက္ တိုင္းတာျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းျခင္း၊ မိုးရြာေနာက္က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေရရွားပါးမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေပါင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ရြာခန္႔ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ အခ်ိဳ႕တိုု႔ တြင္ ေသာက္သံုုးေရျပတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနၾကရၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဧၿပီလကစတင္ကာ ရာသီဥတုုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ အဝီစိတြင္း၊ ေသာက္ေရတြင္း၊ ျမစ္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေရမ်ား ခမ္းေျခာက္သြားသည့္အတြက္ လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေသာက္သံုုးေရ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနရသည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား တူးေဖာ္၍ မရသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတု အလြန္ပူျပင္းသည့္အတြက္ ေရရွားပါးမႈမျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတိုု႔တြင္လည္း ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေႏြရာသီ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုုုုးရကလြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ျပည္နယ္အစိုုးရက ေျပာသည္။