မြန္ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရၿပီ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ မြန္ညီညႊတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညႊတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ႏိုင္စံတင္ က ေျပာသည္။

“မေန႔က (ေမ ၁၇) ေကာ္မရွင္ကေန စာေရာက္လာပါတယ္၊ ေပါင္းစည္းခြင့္ေရာ တည္ေထာင္ခြင့္ေရာ က်လာၿပီ၊ ေပါင္းစည္းခြင့္ တည္ေထာင္ခြင့္က်ၿပီးဆိုေတာ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္ကို လာမယ့္အပတ္မွာ တင္သြားမယ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း အားလံုး ျပင္ဆင္ထားျပီးသားပါ”

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္စက မြန္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လက္မခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္သူတို႔က မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းၿပီး မြန္ညီညႊတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ပါတီတည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ပါတီကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ ၆ ႏွင့္အညီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မြန္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၄၀ ဦး ၎တို႔ထဲမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅၉ ဦး၊ ဥကၠဌအဖြဲ႔ ၄ ဦး၊ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႔ ၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီသို႔ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္အင္အားစုမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္အျပင္ မြန္လူငယ္မ်ား မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေစရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

အလားတူ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ-ကခ်င္ျပည္နယ္ UDPKS တုုိ႔ကိုုလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (Kachin State People’s Party)’ အမည္နဲ႔ တရား၀င္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေမလ ေနာက္ဆံုုးအပတ္ထဲတြင္ ျပည္သူမ်ားအား တရားဝင္အသိေပးျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုုပ္ရန္ရွိသည္ဟုု ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။