တစ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အားလံုး ပါ၀င္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလုုပ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔