တရုတ္နယ္စပ္ ကုုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုး လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႔က်ဆင္း