လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး LDU အဖြဲ႕၏ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ LDU လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး အဖြဲ႕အစည္း၏ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္  NCAs- EAO အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း ႏွင့္ LDU အဖြဲ႕၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ ဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။