တိုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၉ – ၆ – ၂၀၁၉

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့စစ္တပ္ကေန သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ေျမယာေတြနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူေတြ  ေဆြးေႏြးဖိုု႔ စီစဥ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။

ကယားျပည္နယ္မွာေတာ့ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေနေဒသခံေတြရဲ႕ေျမယာ ေတြအေပၚေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြကကန္႕ကြက္စာတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကရင္ေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္း နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတစ္ခုကို KNU ဖားအံခရိုင္၊ ေလး၀ါးစခန္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။