ကယား(ကရင္နီ)ျပည္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။ ဇြန္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္65392499_320711672183800_4287406109154607104_n