တိုင္းရင္းသားစာေပ ေဆြးေႏြးပြဲ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ က်င္းပ

သတင္းနွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္။

တိုင္းရင္းသား စာေပဆိုင္ရာ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တရပ္ကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳ႔င္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပၿပီး လက္ရွိ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားစာေပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ေဒသတြင္းပညာေရးေဆြး ေႏြးပြဲ(Inter-Ethnic Regional Education Seminar) ကိုဇြန္လ၂၄ ႏွင့္၂၅ရက္ေန႔တို႔တြင္၂ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးတိုင္းရင္းသား စာေပဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္တိုင္းရင္းသားပညာေရးကြန္ရက္(Ethnic Education Network) တစ္ခုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးမွာအခက္အခဲဘာရွိေနလဲဒီအခက္အခဲေတြကိုဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္မလဲျပီးေတာ့စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီနဲ႔တိုင္းရင္းသားစာေပအေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဆိုလိုတာကမိခင္ဘာ သာစကားအေျချပဳပညာေရး(mother tongue multi education) လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဒီႏွစ္ခုဘယ္လိုခ်ိတ္ ဆက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကမလဲတိုင္းရင္းသားအားလံုးလႊတ္ေတာ္အစိုးရႏိုင္ငံေရးပါ တီေတြနဲ႔advocacy အတူဝင္သြားဖို႔ဆိုတဲ့ဟာေတြကိုေဆြးေႏြးၾကတယ္ဟုမြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္မင္းေအာင္ေဇကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ေဒသႏၲရ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လူတိုင္းအၾကံဳးဝင္မည့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ေၾကာင္းအရာတို႔ကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၎ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လာမည့္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွတဆင့္တင္ျပရန္လည္းရွိသည္ဟုမင္းေအာင္ေဇ ကဆက္ ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ေဒသတြင္းပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ကခ်င္ႏွင့္ကရင္နီတို႔ကလမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

သိုေသာ္မြန္၊ကရင္၊ရွမ္း၊ပအိုဝ္းအစရွိသည့္တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးမွအမ်ဳိးသားပညာေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဒသႏၲရကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းကိုယ့္တိုင္းရင္းသားနဲ႔ဆိုင္ရာေပါ့အဲဒါေတြကိုဘယ္လိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလဲကြ်န္ေတာ္တို႔မွာကျမန္မာလိုမသင္ေတာ့အစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေတာ့စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္မရွိဘူးဒါ ေၾကာင့္ကေလးေတြတက္လမ္းမရွိဘူး၊မြန္တို႔ကရင္တို႔နဲ႔လာပူးေပါင္းတယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးမူဝါ ဒတစ္ခုတည္းကေနေတာင္းဆိုမယ္ရလာတဲ့အခြင့္အေရးကိုလည္းအားလံုးမွ်ေဝခံစားမယ္ဆိုျပီးေတာ့လာ ေရာက္တာပါရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္စားေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္စိုင္းခြန္ထြန္းစံကေျပာသည္။

ရွမ္းအေနႏွင့္လက္ရွိမြန္၊ကရင္တို႔သြားေနသည့္မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရးစနစ္မ်ဳိးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္းမြန္ႏွင့္ကရင္တို႔ထံမွနည္းစနစ္ယူျပီးရွမ္းပညာေရးကိုလည္းမိခင္ဘာသာ စကားအေျချပဳပညာေရး စနစ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္လည္းႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္းစိုင္းခြန္ထြန္းစံကေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိမြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ျပီးေက်ာင္းေပါင္း၁၃၀ေက်ာင္းေက်ာ္၊အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္တြဲဖက္သင္ ၾကားသည့္မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳေက်ာင္း၉၀ေက်ာင္းေက်ာ္ရွိျပီးေက်ာင္းသူ/သား၃ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။