ၿငိမ္းခ်မ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆို႔ေနမွဳမ်ား ေက်ာ္လႊာႏိုင္ရန္ NCA အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမို႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (၅ – ၇ – ၂၀၁၉ )